Winkelwagen

Afrekenen stap 1

Ik ben al geregistreerd

Verzenden naar
Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
Toevoegen / wijzigen verzendadres
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen

Gekozen verzendmethode

Geen verzendwijze geselecteerd
Wijzig verzendmethode
 
Totaal:
€ 0,00
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Bovenkant formulier

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Deze Voorwaarden zijn   van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van diensten door
  Schoen en sportshop Bento, alsmede op onderhandelingen betreffende zodanige   verkoop en levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het   sluiten van een overeenkomst. Van deze Voorwaarden afwijkende   voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden die in   de branche gebruikelijk zijn, worden door deze Voorwaarden opzij gezet en   gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Bento   aanvaard.
1.2 Op deze Voorwaarden en   op alle overeenkomsten tussen Bento en Koper is Nederlands recht   van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens   Koopverdrag (1980). Artikel 6:254 lid 1BW is nadrukkelijk uitgesloten.
1.3 Iedere rechtsvordering   ingevolge een Overeenkomst tussen Bento en Koper zal worden ingesteld voor de   bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Bento de wettelijke competentieregels   wenst te volgen, een en ander met behoud van het recht van hoger beroep en   cassatie.
1.4 De toepasselijkheid   van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij   partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene   voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in   geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en   koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van   verkoper prevaleren.
Artikel 2 AANBIEDINGEN EN ORDERS
2.1 Elke aanbieding of   prijsnotering door Bento geldt als een uitnodiging tot het doen van een   aanbod en kan Bento niet binden. Bento wordt slechts gebonden voor zover zij   de order, die de Koper op zodanige aanbieding of notering laat volgen,   schriftelijk aanvaardt.
2.2 Alle opgaven door   Bento van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de   producten zijn met zorg gedaan, maar Bento kan er niet voor instaan dat zich   geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters,   tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de   desbetreffende producten. Wanneer Koper aantoont dat de geleverde   producten zodanig afwijken van de opgaven van Bento of van de monsters,   tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname   daarvan verplicht kan worden, heeft Koper het recht de overeenkomst te   ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid   noodzakelijk is.
2.3 Indien een natuurlijke   persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon of een   rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van   de order bon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de   andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst   voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 3 PRIJZEN
3.1 Tenzij anders   aangegeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief B.T.W. van   toepassing.
3.2 Alle prijzen zijn   gebaseerd op afhalen in de winkel bij   Bento, vrachtkosten bedragen € 7,50 per verzonden
  doos, ook bij deelleveringen wordt op de vervolgzending vrachtkosten   berekent.
3.3 Elke stijging van de   prijs van de door Bento voor haar producten en diensten gebruikte   grondstoffen, halffabricaten en/of andere goederen en/of diensten,   alsmede elke ongunstige wijziging van de koers van de valuta waarin   Bento haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin Koper   haar moet betalen, mag Bento door berekenen aan Koper. Indien dit geschiedt   binnen 3 maanden na de aanvaarding van de order is Koper gerechtigd de   overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.
Artikel 4 BETALING
4.1 Betalingen aan Bento   dienen contant en zonder korting aan Bento te geschieden. Koper is niet   gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen, tenzij de wet een   dergelijk recht dwingend voorschrijft.
4.2 Koper is niet   gerechtigd tot verrekening.
4.3 Tenzij anders overeengekomen   dient aan Bento te worden betaald vòòr levering of uiterlijk bij levering van   de goederen of diensten, dan wel in geval van facturering bij of na levering,   binnen 8 of 30 dagen na de factuurdatum. Wij voeren een   kredietbeperkingstoeslag op de facturen welke uitsluitend bij betaling binnen 30   dagen na de factuurdatum in mindering gebracht mag worden. Bij latere   betaling bent u ons deze toeslag verschuldigd en zal de betaling ten   eerste geboekt worden op deze kosten zodat er een restant te betalen blijft.   Wij geven geen betalingskorting bij betaling binnen 8 dagen, ten onrechte in   mindering gebrachte verschillen blijven open staan als restantvordering.
4.4 Indien koper in   gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van   rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 %   per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de   wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De   rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat   koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige   bedrag. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van   koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet   Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance   van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper   onmiddellijk opeisbaar. Betalingen strekken in de eerste plaats in   mindering van de kosten, vervolgens in mindering
  van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de   lopende rente.
4.5 Indien koper in   gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,   komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte   voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig   het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten   in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 250,00. Indien   verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk   waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele   gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor   rekening van koper.
Artikel 5 LEVERING
5.1 Door Bento opgegeven   leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis. Bento is   niet aansprakelijk jegens Koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde   tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen vier weken daarna, is   Koper gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij daarop reeds betaald   mocht hebben terug te vorderen.
5.2 Bento heeft te allen   tijde het recht in gedeelte te leveren.
5.3 Behoudens het bepaalde   in artikel 5.4 zijn de goederen vanaf het moment dat de goederen het   bedrijfsterrein van Bento, c.q. het centraal magazijn verlaten om aan Koper   te worden afgeleverd, geheel voor rekening en risico van Koper. Op hetzelfde   moment worden de goederen geacht te zijn geleverd met inachtneming van al het   bepaalde in deze algemene voorwaarden en behoudens anders overeengekomen.
5.4 Ingeval van niet of   niet tijdig afnemen van de goederen door Koper, zal Bento de goederen voor   rekening en risico van Koper opslaan en Koper gedurende twee weken in   gelegenheid stellen de goederen alsnog af te nemen en weg te halen van de   plaats waar Bento deze aldus heeft opgeslagen. Alle kosten die voor Bento uit   het niet of niet tijdig afnemen van Koper voortvloeien zijn voor rekening van   Koper. Indien Koper de goederen niet binnen voornoemde termijn van twee weken   afneemt, is Bento gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst   te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen. Bento heeft daarnaast het recht   om volledige schadevergoeding van Koper te vorderen.
5.5 Afroeporders moeten   worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke   waarvan Bento gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de   order ineens te leveren en prijsverhogingen aan Koper in rekening te brengen.
5.6 In alle gevallen   waarin goederen c.i.f of f.o.b. of met gebruik van een andere internationale   handelsterm worden verkocht, wordt deze term verstaan in overeenstemming   met de Incoterms 1990, behoudens in zoverre deze afwijken van deze   Voorwaarden.
Artikel 6 CONTROLEPLICHT
6.1 Wij leveren de   goederen graag af bij uw Textieldrukkerij of Borduurbedrijf. Echter wij maken   u er op attent dat de goederen daar dan wel gecontroleerd moeten worden   namens u op juiste levering, correcte maten, kleuren en eventuele andere   onregelmatigheden. Claims wegens incorrecte leveringen, verkeerde   kleuren of maten nadat de goederen bedrukt of geborduurd zijn zullen   niet gehonoreerd worden. U dient de goederen zelf of namens u te laten   controleren. U heeft ook van ons een orderbevestiging in de e-mail ontvangen   direct nadat de order geplaatst is en deze dient u op juistheid te   controleren. Dit daar een menselijke fout altijd mogelijk is bij het   verwerken van een order door u, uw medewerkers of door een medewerker van   ons. Verkeerd geleverde goederen kunnen we vervangen zolang ze niet   uitgepakt zijn, bedrukt of geborduurd zijn. Bewerkte goederen komen nimmer   voor vervanging in aanmerking.
Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 De eigendom van de   verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op   Koper nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan Bento   verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede   begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of de   overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten, alsmede   eventuele ter zake van de zaken verrichte of te verrichten   werkzaamheden. Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen,   zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Bento op   Koper mocht hebben ten aanzien van welke Bento in dit artikellid niet een   eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Koper   wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel   verschuldigde renten en kosten als bedoeld in artikel 4.4.
7.2 Voordat de eigendom   van de zaken op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de zaken aan   derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of   anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Koper is slechts   gerechtigd de zaken, waarvan Bento eigenaar is, aan derden te verkopen   of (af) te leveren, voor zover deze in het kader van Koper’s normale   bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. 6.3 Tot deze betaling zal Koper de   goederen slechts bezitten als houder voor Bento en zal hij de goederen van   andere goederen afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan   Bento, opslaan en opgeslagen houden.
7.3 Tot deze betaling zal Koper de goederen slechts bezitten als houder voor   Bento en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd en aangeduid als   in eigendom toebehorend aan Bento, opslaan en opgeslagen houden.
7.4 Bento wordt eigenaar   van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of   met behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden   gewijzigd.
7.5 Bento behoudt zich het   recht voor om elk goed waarvan de eigendom nog niet aan Koper is overgegaan   weer in bezit te nemen en Koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke   volmacht aan Bento en haar vertegenwoordigers om alle bedrijfsterreinen te   betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de nietigverklaring of   ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen Bento en Koper.
Artikel 8 OVERMACHT
8.1 Leveringen mogen   geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door Bento indien de
  productie, het vervoer en of de levering van de goederen of diensten voor   Bento wordt belemmerd,
  vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of   omstandigheden die zich buiten
  de invloedssfeer van Bento voordoen, ongeacht of deze feiten en   omstandigheden voorzien waren of voorzien konden worden op het moment dat de   order door Bento werd geaccepteerd. Bento is niet aansprakelijk jegens Koper   voor enig verlies of enige schade die Koper mogelijk zou lijden als gevolg   van een dergelijke opschorting of annulering.
Artikel 9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Indien Bento goederen   levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan Bento geen   verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit   en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die Bento van haar   leverancier heeft bekomen.
9.2 Koper zal de geleverde   goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal   verpakkingen en/of colli dienen direct aan Bento te worden medegedeeld   en ook direct aan de chauffeur van het vervoersbedrijf welke deze dient aan   te tekenen op de vracht bon, de scanner VOORDAT de klant tekent voor   ontvangst. Het niet goed tellen van de dozen en controleren op schade is   geheel voor rekening en risico van de klant. Afwijkingen in het aantal   goederen in de verpakkingen en/of colli en gebreken die zich bij het openen   van deze verpakkingen en/of colli openbaren of kunnen openbaren, dienen   binnen acht dagen na de levering aan Bento te worden gemeld. Indien   Koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt, vervalt   ieder vorderingsrecht van Koper ter zake.
9.3 Bento is nimmer   aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder   mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs - of   milieuschade.
9.4 De aansprakelijkheid van   Bento jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een   samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de   desbetreffende contractsom (exclusief BTW), of bij gebreke daarvan tot   het bedrag dat Bento van haar verzekeraar ter zake ontvangt.
9.5 De   aansprakelijkheidsbeperkingen in 8.3 en 8.4 blijven buiten toepassing indien   de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van   Bento of haar leidinggevend personeel.
9.6 Behoudens in geval van   grove schuld op opzet van Bento of haar leidinggevend personeel, zal Koper Z   Sports vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook,   ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende   met de verkochte zaken en/of diensten, c.q. voortvloeiende uit het   gebruik van deze zaken en/of diensten.
Artikel 10 RETOURZENDINGEN
10.1 Monster bestellingen   en door u foutief bestelde goederen kunnen retour d.m.v. een bezoekje aan de   winkel.
10.2 Bij problemen kan je   contact opnemen via de Email bentoschaijk@zonnet.nl
Artikel 11 ONTBINDING
11.1 Indien Koper nalaat al   zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers   sluit of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het   daarop toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren   die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als Koper nalaat   enige verplichting onder enig contract met Bento te voldoen, is Bento   bevoegd, naar haar keuze:
  - verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer   te onderbreken totdat betaling
  naar haar uitsluitend en redelijk oordeel voldoende zeker is gesteld   en/of al haar betalingen op te schorten en/of
  - door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met   Koper met terugwerkende
  kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke   overeenkomst met Koper dan ook.
11.2 Behoudens in geval van   een consumentenkoop, is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten   indien Bento enige overeenkomst met Koper ontbindt of anderszins een stoot   tot ongedaan making geeft als bedoeld in lid 2 van dat artikel.
Artikel 12 UITOEFENING VAN OPSCHORTINGS-, ONTBINDINGS- EN   VERNIETIGINGSRECHTEN DOOR Z Sports
12.1 Indien Bento op basis   van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in   alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings-, en/of   vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Bento niet gehouden tot   enige (schade)vergoeding aan Koper, en in ieder geval niet tot betaling van   wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij   bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
Artikel 13 KENNISGEVINGEN
13.1 Elke kennisgeving die   hierin is voorgeschreven wordt geacht te hebben plaats gehad wanneer   deze verzonden is per aangetekende brief, gericht aan de betrokken   partij ter plaatse van haar voornaamste vestiging of laatst bekende   adres. Tevens staat deze tekst afgedrukt in de inkoopcatalogus welke   iedere klant ontvangt, als ook geeft de klant akkoord voor deze   voorwaarden als hij een order in de webshop plaatst.
Artikel 14 GESCHILLEN
14.1 Op alle overeenkomsten   waarop deze Algemene Voorwaarden geheel op gedeeltelijk betrekking   hebben, is het Nederlands Recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen met   betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten   overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,   zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter.

Log In or Register